Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Postępująca globalizacja gospodarki światowej wpływa na wzrost transgranicznej wymiany danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, w szczególności do takich, które nie zapewniają na swoim terytorium przynajmniej takich gwarancji ochrony danych osobowych, jakie obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wiąże się z dużym ryzykiem naruszenia praw i wolności osób, których te dane dotyczą. Dlatego ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako ustawa; tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.

Szczególne przesłanki przetwarzania danych II

2) Podejmowanie automatycznych rozstrzygnięć w indywidualnej sprawie

Zgodnie z art. 26a ust. 1 Niedopuszczalne jest ostateczne rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy osoby, której dane dotyczą, jeżeli jego treść jest wyłącznie wynikiem operacji na danych osobowych, prowadzonych w systemie informatycznym. Innymi słowy, zakaz sformułowany w art. 26a dotyczy sytuacji, w których:

a)     zostało podjęte ostateczne rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy osoby, której dane dotyczą;

Szczególne przesłanki przetwarzania danych

Oprócz ogólnych przesłanek przetwarzania danych osobowych, można wskazać także szczególne przesłanki przetwarzania tych danych.   

Ogólne przesłanki przetwarzania danych wrażliwych cz. V

Ogólne przesłanki przetwarzania danych wrażliwych cz. V

 

Ostatnie dwie przesłanki przetwarzania danych wrażliwych to wskazują, że przetwarzanie tych danych jest dopuszczalne jeśli:

a)     jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego; publikowanie wyników badań naukowych nie może następować w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane zostały przetworzone;

Ogólne przesłanki przetwarzania danych wrażliwych cz. I

Ogólne przesłanki przetwarzania danych wrażliwych

Ustawodawca w art. 27 o.o.d.o. wskazał wszystkie dane, które należy przyporządkować do danych wrażliwych. Wszelkie pozostałe dane są zatem danymi zwykłymi – podział ten jest więc zupełny[1]. Oznacza to również  zgodnie z regułą exceptiones non sunt extendae – że wykładnia pojęcia danych wrażliwych powinna być restryktywna. Zakresu tego pojęcia nie należy rozszerzać[2].

Ograniczenia i wyłączenia stosowania ustawy cz. III

Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie danych osobowych przepisów ustawy nie stosuje się, jeżeli umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej. Przepis ten bierze pod uwagę relację przepisów ustawy o ochronie danych osobowych do przepisów prawa międzynarodowego.

Strony

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach