Zasady przetwarzania danych osobowych (cz. II)

Zasada merytorycznej poprawności, jak wskazuje GIODO w swoich wytycznych, oznacza, że dane powinny być zgodne z prawdą, pełne (kompletne) i aktualne. W celu zapewnienia merytorycznej poprawności danych konieczne jest aby w procesie przetwarzania danych administrator danych:

·       każdorazowo oceniał wiarygodność źródła pozyskania danych,

·       wypracował tryb weryfikowania prawdziwości danych (w zależności od tego, czy dane są zwykłe czy szczególnie chronione) oraz

Zasady przetwarzania danych osobowych (cz. I)

Punktem wyjścia dla rozważań dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych jest art. 26 u.o.d.o. stanowiący nakaz zachowania szczególnej staranności podczas przetwarzania danych osobowych. Art. 26 wprost stanowi, że administrator danych powinien dołożyć „szczególnej staranności”. W literaturze zarysowały się dwa stanowiska dotyczące interpretacji użytego w ustawie pojęcia szczególnej staranności[1]. Zgodnie z pierwszym z nich szczególna staranność to staranność najwyższa od osoby prowadzącej cudze sprawy.

Przetwarzanie danych

Jak wskazuje art 7 pkt 2) Ustawy przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć jakiekolwiek informacje wykonywane na tych danych, takiej jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Dane zwykłe i dane wrażliwe

Ustawa o ochronie danych osobowych wyróżnia dwa rodzaje danych, dane zwykłe i dane wrażliwe (zwane także danymi sensytywnymi). Zgodnie z art. 6 „za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Dane osobowe

in

Tags 

dane osobowe

Zgodnie z brzmieniem artykułu 6 ust 1 Ustawy o ochronie danych osobowych dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Powyższa definicja wymaga wyjaśnienia kilku pojęć w niej zawartych tj. informacji, osoby fizycznej, identyfikowalności.

Strony

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach